Política de privacidade

1. Información ao usuario

HILARIO RUBAL GARCÍA en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Así mesmo, cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD) no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, para que se proporciona a seguinte información de tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Envío de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que teña alcanzado un acordo de promoción. Neste caso, terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Tramitar pedidos, solicitudes ou calquera tipo de solicitude que realice o usuario a través de calquera dos formularios de contacto que se poñan á súa disposición.
  • Reenviar o boletín na páxina web.
  • Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter a finalización do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
  • Datos de contacto para exercer os seus dereitos: Enderezo postal: Praza de Lugo 5 baixo, 27850 Viveiro Lugo. Correo electrónico: info@tallerdejoyeriacrisol.es

2. Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario

Os usuarios, marcando as casillas correspondentes e introducindo os datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresa, libre e inequívocamente que os seus datos son necesarios para atender a súa solicitude, por parte do prestador. , sendo voluntaria a inclusión de datos nos restantes campos. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son certos e é responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos. O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realicen algún tipo de cesión de datos persoais, solicitarase o consentimento expreso, informado e inequívoco dos Usuarios en adiantado. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e os servizos prestados se axusten totalmente ás súas necesidades.

3. Medidas de seguridade

Que de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o RESPONSABLE está cumprindo todo o disposto na normativa GDPR para o tratamento dos datos persoais baixo a súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, para que sexan tratados de forma lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuado, pertinente e limitado ao necesario en relación aos fins para os que sexan tratados.

O RESPONSABLE garante que implantou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade establecidas polo GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulle a información adecuada para que poidan exercelas.